โครงการ โซ ล่า เซลล์ลอยน้ำไฮ บ ริ ด ที่ เขื่อน สิริ น ธร ใหญ่ เป็น อันดับ ที่ เท่าไร ของ โลก