โซ ล่า เซลล์ลอยน้ำไฮ บ ริ ด ใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ ควบคู่ กับ พลังงาน ประเภท ใด